Koolielu

Lapsevanemale 1. Koolimaja on avatud tööpäevadel kella 8.00-16.30.
 2. Kogu õppimist ja muud koolielu puudutav info on üleval kooli kodulehel www.vosu.edu.ee ja Stuudiumis
 3. Lapsevanem pääseb Stuudiumi keskkonda, kui on registreerunud kasutajaks. Kasutajaks registreerimise kohta saab infot
  kooli juhiabilt (Stuudiumi administraatorilt) tel. 3251722
 4. Lapsevanematel, kellel ei ole tehnilistel põhjustel võimalik Stuudiumi kasutada, tuleb sellest teavitada klassijuhatajat, kes
  kokkuleppel väljastab vanematele infot paberil.
 5. Võsu Kooli 1.-4. klassi õpilastele on  õpilaspäeviku kasutamine kohustuslik. Õpilaspäeviku pidamine aitab arendada õpilase
  iseseisvust ja vastutustunnet. Õpilaspäeviku saab õpilane kooli poolt.
 6. Õpikud, tööraamatud ja -vihikud ning töölehed saab õpilane koolilt tasuta. Õpikud tagastatakse koolile õppeaasta lõpus,
  kahjustatud või kaotatud õpiku peab lapsevanem asendama või välja ostma vastavalt õpiku ostuhinnale.
 7. Haigustunnustega lapsi palume kooli mitte saata. Koolipäeva jooksul ilmnenud haigustunnustega laps eraldatakse
  kaasõpilastest ja teavitatakse lapsevanemaid.
 8. Kui laps puudub koolist, peab lapsevanem esimesel puudumispäeval kooli teavitama puudumise põhjustest. Puudumisest
  võib teatada Stuudiumi kaudu
 9. Õpilase puudumist ei pea põhjendama arstitõendiga.
 10. Kui koolil on põhjendatud kahtlusi, et õpilane puudub mõjuvate põhjusteta, on klassijuhatajal õigus küsida lapsevanematelt
  täiendavaid seletusi.
 11. Mõjuvateks puudumise põhjusteks loetakse põhikooliseaduse järgi õpilase haigestumist või talle tervishoiuteenuse
  osutamist, läbimatut kooliteed või muid vääramatuid jõude, sealhulgas sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimusi, olulisi perekondlikke sündmusi ja muid kooli poolt aktsepteeritavad põhjuseid
 12. Põhjuseta puudumine 4 või enam õppetundi ühes õppekuus, toob kaasa direktori käskkirjaga noomituse avaldamise. 
 13. Kui õpilane on ühe trimestri jooksul põhjuseta puudunud rohkem kui 20 % selle õppeveerandi tundidest, on kooli pidajal
  (Haljala Vallavalitsusel) õigus kasutada PGS-iga ettenähtud mõjutusvahendeid.
 14. Õpilane võib koolitundide ajal arsti vastuvõtule minna klassijuhataja või aineõpetaja loaga. Lapsevanem teavitab sellest
  klassijuhatajat.
 15. Üle 10 minuti tundi hilinemine ilma mõjuva põhjuseta loetakse põhjuseta puudumiseks.
 16. Võsu kooli õpilase riietus ja välimus on hoolitsetud ja korrektne.
 17. Botased ja dressid ei ole sobiv kooliriietus.
 18. Suusaveerandi nendel päevadel, kui toimuvad kehalise kasvatuse tunnid, võib õpilane koolis viibida dressides.
 19. Sisejalatsitena kasutatakse täistallaga või madalakontsalisi tervislikke jalanõusid (rihmikud, sandaalid jms.),
  mis ei tekita põrandale musti jutte.
 20. Spordihoones, on lubatud kanda ainult ruumis viibimiseks mõeldud spordijalatseid.
 21. Kool arvestab  lapsevanema palvet kehalise kasvatuse tunnist vabastuseks ühe õppetunni ulatuses. Vabastusest teatada
  teatena lapse õpilaspäevikus või Stuudiumi kaudu.
 22. Talvel võib 1.-6 kl. õpilastele kehalise kasvatuse tunde väljas läbi viia, kui ilm on vaikne ja õhutemperatuur kuni 
  -10 kraadi; 7.-9.kl. õpilastele, kui temperatuur on kuni -15 kraadi.
 23. Õpilasüritused lõppevad hiljemalt kell 21.00 kui lapsevanematega ei ole  kokku lepitud teisiti.
 24. Kool tagab õpilaste kojuviimise ülekoolilistelt planeeritud üritustelt (jõulupidu vms), mis lõppevad pärast koolipäeva lõppu.
  Muudel juhtudel ei ole kool kohustatud organiseerima õhtustelt üritustelt kojusõitu.
 25. Kui õpilase tunnid on lõppenud, osaleb ta õpiabitundides, ringide töös, pikapäevarühmas, tegeleb õppeülesannete või
  tunnivälise tegevusega.
 26. 1.-3.klassi õpilased, kes ei saa transpordi tõttu peale õppetundide lõppu koju minna  on pikapäevarühmas.
  Pikapäevarühma arvatakse laps vanema avalduse alusel.
 27. Õpilaste toitlustamine algab 2. septembril. Lõunasöök on põhikooli õpilastele tasuta, õhtuoode maksab 0,45 €.
 28. Õhtuoodet saavad need õpilased, kes on vanema taotluse alusel arvatud pikapäevarühma nimekirja ja ülejäänud õpilased,
  kelle vanemad on koolile esitanud sellekohase taotluse.
 29. Õhtuoote eest tasuvad lapsevanemad järgneval kuul arve alusel.
 30. Lapsevanem on esmane vastutaja oma lapse käitumise eest koolis ja väljaspool kooli.  
 1. Koolimaja on avatud tööpäevadel kella 8.00-16.30.
 2. Kogu õppimist ja muud koolielu puudutav info on üleval kooli kodulehel www.vosu.edu.ee ja Stuudiumis
 3. Lapsevanem pääseb Stuudiumi keskkonda, kui on registreerunud kasutajaks. Kasutajaks registreerimise kohta saab infot
  kooli juhiabilt (Stuudiumi administraatorilt) tel. 3251722
 4. Lapsevanematel, kellel ei ole tehnilistel põhjustel võimalik Stuudiumi kasutada, tuleb sellest teavitada klassijuhatajat, kes
  kokkuleppel väljastab vanematele infot paberil.
 5. Võsu Kooli 1.-4. klassi õpilastele on  õpilaspäeviku kasutamine kohustuslik. Õpilaspäeviku pidamine aitab arendada õpilase
  iseseisvust ja vastutustunnet. Õpilaspäeviku saab õpilane kooli poolt.
 6. Õpikud, tööraamatud ja -vihikud ning töölehed saab õpilane koolilt tasuta. Õpikud tagastatakse koolile õppeaasta lõpus,

kahjustatud või kaotatud õpiku peab lapsevanem asendama või välja ostma vastavalt õpiku ostuhinnale.
 • Haigustunnustega lapsi palume kooli mitte saata. Koolipäeva jooksul ilmnenud haigustunnustega laps eraldatakse
  kaasõpilastest ja teavitatakse lapsevanemaid.
 • Kui laps puudub koolist, peab lapsevanem esimesel puudumispäeval kooli teavitama puudumise põhjustest. Puudumisest
  võib teatada Stuudiumi kaudu
 • Õpilase puudumist ei pea põhjendama arstitõendiga.
 • Kui koolil on põhjendatud kahtlusi, et õpilane puudub mõjuvate põhjusteta, on klassijuhatajal õigus küsida lapsevanematelt
  täiendavaid seletusi.
 • Mõjuvateks puudumise põhjusteks loetakse põhikooliseaduse järgi õpilase haigestumist või talle tervishoiuteenuse
  osutamist, läbimatut kooliteed või muid vääramatuid jõude, sealhulgas sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimusi, olulisi perekondlikke sündmusi ja muid kooli poolt aktsepteeritavad põhjuseid
 • Põhjuseta puudumine 4 või enam õppetundi ühes õppekuus, toob kaasa direktori käskkirjaga noomituse avaldamise. 
 • Kui õpilane on ühe trimestri jooksul põhjuseta puudunud rohkem kui 20 % selle õppeveerandi tundidest, on kooli pidajal
  (Haljala Vallavalitsusel) õigus kasutada PGS-iga ettenähtud mõjutusvahendeid.
 • Õpilane võib koolitundide ajal arsti vastuvõtule minna klassijuhataja või aineõpetaja loaga. Lapsevanem teavitab sellest
  klassijuhatajat.
 • Üle 10 minuti tundi hilinemine ilma mõjuva põhjuseta loetakse põhjuseta puudumiseks.
 • Võsu kooli õpilase riietus ja välimus on hoolitsetud ja korrektne.
 • Botased ja dressid ei ole sobiv kooliriietus.
 • Suusaveerandi nendel päevadel, kui toimuvad kehalise kasvatuse tunnid, võib õpilane koolis viibida dressides.
 • Sisejalatsitena kasutatakse täistallaga või madalakontsalisi tervislikke jalanõusid (rihmikud, sandaalid jms.),
  mis ei tekita põrandale musti jutte.
 • Spordihoones, on lubatud kanda ainult ruumis viibimiseks mõeldud spordijalatseid.
 • Kool arvestab  lapsevanema palvet kehalise kasvatuse tunnist vabastuseks ühe õppetunni ulatuses. Vabastusest teatada
  teatena lapse õpilaspäevikus või Stuudiumi kaudu.
 • Talvel võib 1.-6 kl. õpilastele kehalise kasvatuse tunde väljas läbi viia, kui ilm on vaikne ja õhutemperatuur kuni 
  -10 kraadi; 7.-9.kl. õpilastele, kui temperatuur on kuni -15 kraadi.
 • Õpilasüritused lõppevad hiljemalt kell 21.00 kui lapsevanematega ei ole  kokku lepitud teisiti.
 • Kool tagab õpilaste kojuviimise ülekoolilistelt planeeritud üritustelt (jõulupidu vms), mis lõppevad pärast koolipäeva lõppu.
  Muudel juhtudel ei ole kool kohustatud organiseerima õhtustelt üritustelt kojusõitu.
 • Kui õpilase tunnid on lõppenud, osaleb ta õpiabitundides, ringide töös, pikapäevarühmas, tegeleb õppeülesannete või
  tunnivälise tegevusega.
 • 1.-3.klassi õpilased, kes ei saa transpordi tõttu peale õppetundide lõppu koju minna  on pikapäevarühmas.
  Pikapäevarühma arvatakse laps vanema avalduse alusel.
 • Õpilaste toitlustamine algab 2. septembril. Lõunasöök on põhikooli õpilastele tasuta, õhtuoode maksab 0,45 €.
 • Õhtuoodet saavad need õpilased, kes on vanema taotluse alusel arvatud pikapäevarühma nimekirja ja ülejäänud õpilased,
  kelle vanemad on koolile esitanud sellekohase taotluse.
 • Õhtuoote eest tasuvad lapsevanemad järgneval kuul arve alusel.
 • Lapsevanem on esmane vastutaja oma lapse käitumise eest koolis ja väljaspool kooli.